Regulamin wypożyczalni kajakowej

Osoby wypożyczające sprzęt pływający oświadczają jednocześnie, że zapoznały się z niniejszym regulaminem, zasadami bezpieczeństwa i cennikiem.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem wypożyczenia są kajaki turystyczne typ Wigraszek 470 wraz z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi.
 2. Sprzęt pływający mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie.
 3. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata uzgodniona wcześniej z wypożyczalnią.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu i zasad bezpieczeństwa będą zmuszone do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 6. Ewentualne uwagi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi lub osobie zatrudnionej  w wypożyczalni.
 7. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę wynajmu sprzętu, a tym samym potwierdza odpowiedzialność za niego.
 8. Tylko organizator spływu upoważniony jest do jakichkolwiek zmian w ustaleniach poczynionych wcześniej z wypożyczalnią. Organizator może upoważnić inna osobę to w/w kontaktów.
 9. Wypożyczalnia dostarcza i odbiera sprzęt od najemcy w miejscu i czasie uzgodnionym w zamówieniu.
 10. Wypożyczenie kajaka może być zawarte tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.

§2
Obowiązki organizatora jako najemcy

 1. Do obowiązków najemcy należy:
  - korzystanie ze sprzętu wodnego zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji, nie korzystanie ze sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,
  - dbałość o stan techniczny powierzonego sprzętu wodnego,
  - zabezpieczenie sprzętu wodnego przed uszkodzeniami i kradzieżą,
  - zwrot sprzętu wodnego w umówionym terminie stanie technicznym nie pogorszonym.
 2. W przypadku uszkodzenia sprzętu wodnego najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia i niezwłocznego zawiadomienia wynajmującego o powstałej szkodzie.
 3. Jeżeli uszkodzenie sprzętu wodnego nastąpiło z winy osób trzecich lub innych przyczyn niezawinionych przez najemcę, zobowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i świadków zdarzenia, powiadomienia wypożyczalni i wezwania na miejsce zdarzenia policji.
 4. W przypadku kradzieży sprzętu wodnego najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wypożyczalni oraz policji.

§3
Odpowiedzialność organizatora jako najemcy

 1. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu będącego następstwem jakichkolwiek przyczyn.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia przedmiotu najmu najemca zobowiązany będzie do jego odtworzenia lub zwrotu jego równowartości.
 3. W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu koszty napraw obciążają najemcę.
 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu wodnego, na mieniu  i zdrowiu osób trzecich.

§4
Obowiązki organizatora spływu

 1. Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z rozporządzenia rady ministrów z dnia 8 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. 97.57.358), Ustawy  o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. 01.115.1229).
 2. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za osoby biorące udział w spływie oraz wyrządzone przez siebie lub pozostające pod jego opieką osoby szkody i zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich naprawy.
 4. Organizator spływu ponosi odpowiedzialność za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby dokonać na rzecz innych osób lub podmiotów.
 5. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
 6. Osoby nieletnie muszą znajdować się pod opieką osób pełnoletnich które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i ewentualne szkody, które mogą wyrządzić.
 7. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy spływu potrafią pływać i czy stan ich zdrowia pozwala na uczestnictwo w spływie i bierze za to pełna odpowiedzialność.
 8. Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się od NNW, ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 9. Na prośbę organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NNW.
 10. Koszt NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.

§5
Postanowienia końcowe

 1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub podmiotów.
 2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na miejscu startu spływu samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje, włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 4. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez wypożyczalnię w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie polubownie.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory nie rozwiązane na drodze polubownej rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny dla siedziby wypożyczalni.
 • Kalendarz wydarzeń
 • Nasza oferta
 • Podziel się

  Udostępnij na portalu społecznościowym:

   

 • Odwiedziny na stronie

  Wszystkich 188579, dzisiaj: 2

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com
 
Masz pytanie?